Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentar: Fort Humboldt

Taxametersystemet svækker kvaliteten, antyder JP-undersøgelse. På KU kan vi ikke se et generelt kvalitetsfald, men vi vil gerne være med til at sikre kvaliteten, hvis politikerne vil lave systemet om

PÅSKENS TV-PROGRAM bød på en film med den universitært klingende danske titel ’Fort Humboldt’. Den handlede nu ikke ligefrem om det humboldtske dannelsesideal og den dialektiske vekselvirkning mellem forskning og uddannelse i samfundets tjeneste. Det var derimod en klassisk western med skudvekslinger og hestevrinsk.

Fort Humboldt er en forpost i ødemarken, som er truet af en dødelig epidemi. Et tog med forsyninger og medicin skal komme de nødlidende til undsætning, men helten, i Charles Bronsons grove skikkelse, må løsne ganske mange revolverskud og knytnæveslag, før hjælpen når frem.

De danske universiteter er ikke en forpost i ødemarken. Men man kunne man godt forledes til at tro, at det danske Fort Humboldt er ramt af en epidemi: Lige før påske offentliggjorte Jyllands-Posten resultatet af en rundspørge med undervisere fra AU, SDU, AAU og KU.

Hver tredje svarede, at universitetsledelsen presser dem til at prioritere gennemførelsen af eksamen højere end det faglige niveau. Og hver sjette svarede, at de havde ladet en studerende bestå eksamen, selv om de ikke burde.

Jyllands-Postens bagvedliggende hypotese kunne man læse i undersøgelsens lukkede spørgsmål: Skurken er taxametersystemets incitamentsstruktur, som belønner høj produktion – ikke kvalitet.

NOK SKAL MAN VÆRE VARSOM med at drage entydige konklusioner på baggrund af en undersøgelse af en lille stikprøve og en svarprocent på 50. Desuden ved vi ikke, hvordan KU’s andel af populationen har svaret. Men uagtet bias i metodikken er undersøgelsen bestemt bekymrende.

Jeg vil gerne understrege, at det er aldeles uforeneligt med KU’s virke at lade fagligt utilstrækkelige eksamenspræstationer slippe igennem – endsige opfordre til det.

Imidlertid kan man selvfølgelig ikke afvise, at der forekommer tilfælde af undervisere, der oplever det som en svækkelse af kvaliteten, når studieordninger og pensa gennemgår en naturlig realitetstilpasning fra tidligere tiders syv-ni års studietid til fem år.

Og når nogle VIP’er måske oplever, at nedskæringer, blandt andet som følge af faldende STÅ-indtægter, indirekte skaber et kollegialt pres for at sænke overliggeren.

MEN UMIDDELBART STØTTER en række indikatorer ikke hypotesen om et generelt kvalitetsfald. Vi har ikke oplysninger om signifikante ændringer i karaktergennemsnit og ’dumpeprocent’, der tyder på ’inflation’ i karaktergivningen. Fx oplevede de fleste fakulteter fra 2004 til 2007 et lille fald i gennemsnitskarakteren for specialer. En tendens der ser ud til at fortsætte med den nye karakterskala.

Desuden har KU og andre danske universiteter en meget høj grad af ekstern censur i forhold til universiteter udlandet. I Danmark er der et lovkrav om, at en tredjedel af alle eksamener skal være omfattet af ekstern censur – på KU er der ekstern censur på rundt regnet halvdelen.

Selv om metoderne er omstridte, skal vi heller ikke glemme, at KU har en ganske pæn placering på internationale rankings. Netop den faglige kvalitet er en hovedbegrundelse for, at internationale studerende vælger KU. Vi modtager meldinger fra KU-studerende i udlandet om, at de føler sig fagligt godt rustede.

VI ER UNDERLAGT et (endog meget) sindrigt akkrediteringssystem. Vi har en stadig tættere dialog i aftagerpaneler. Vi har styrket studievejledning og studiemiljø. Og dertil kommer et bredt funderet internt fokus på uddannelsesområdet, som for alvor vil blive udfoldet fra efteråret.

Det betyder ikke, at taxametersystemet er perfekt. Når penge er en funktion af ’produktionsmængden’ er der – alt andet lige – en principiel risiko for, at kvaliteten bliver kompromitteret.

Omvendt må vi også anerkende, at taxametersystemets simple logik tjener et demokratisk, samfundsmæssigt formål, fordi de folkevalgte kan dokumentere over for en bred vælgerskare, at statstilskud i sidste ende kan henføres til den enkelte studerendes fremdrift.

Men KU er åben over for at bidrage til eventuelle politiske drøftelser om alternative finansieringsmodeller, der på en fornuftig og ubureaukratisk måde også belønner kvalitet – så Fort Humboldt kan holde stand.

Seneste