Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU's ondeste eksamener II

Eksamensgysere — Hvad skal du op i? Algebra 1, Veterinær farmakologi eller Det Nye Testamentes Eksegese 2? Også i år har vi kigget i statistikker og studieordninger og fundet nogle af de mest frygtede eksamener på KU.

Sidste år samme tid skrev vi om ni onde KU-eksamener – og blev begravet i henvendelser om alle de gysere, vi havde overset. Nu gentager vi succesen: Læs om endnu flere forfærdelige eksamener med dræberpensum og skyhøj dumpeprocent. Men husk: Det hele er overstået om en måned!

Veterinær farmakologi og toksikologi

Fag: Veterinærmedicin
Eksamensform: Fire timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler om emner som basalfarmakologi, toksikologi og infektionssygdomme hos dyr, hvor den studerende skal have overblik over en række lægemidlers virkninger, samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger. Desuden skal den studerende kunne identificere forgiftninger hos både produktionsdyr og kæledyr samt hvordan de behandles.
Pensum: Ca. 3.000 sider
ECTS: 15
Dumpeprocent: 17,1

KU’s ondeste eksamener 1

De ni vi havde med sidste år, var:

Filmhistorie (Film- og medievidenskab): Mundtlig prøve i filmhistorie fra 1895 til 2017

Historisk metode (Historie): 54 timers skriftlig prøve i klassisk kildekritik

Mikroøkonomi (Statskundskab): Inddrag både tekst og geometri, men ingen elektroniske hjælpemidler

Tingsret (Jura): Fire timer med det digitale tinglysningssystem og reglerne for debitor- og kreditorskifte

Arabisk propædeutik 1 (Arabisk): Test af basal arabisk grammatik, læseforståelse og skrivefærdighed

Centralnervesystemets funktion og struktur (Medicin): Pensum er 1008 normalsider. Du har ingen hjælpemidler

Bibelkundskab (Teologi): Redegør for hovedpunkterne i et bibelsk skrift på én time

Algoritmer og datastrukturer (Datalogi): Dumpeprocenten er 30,2

Statistik 2 (Psykologi): Du har tre timer til at analysere data vha. et statistikprogram

Tingsret

Fag: Jura
Eksamensform: Fire timers skriftlig prøve med opsyn, hvor den studerende viser, at han eller hun kan identificere, analysere og vurdere rettighedskonflikter vedrørende fast ejendom, herunder panteretlige konflikter (prioritetsstillinger). Desuden skal den studerende vise, at han eller hun har viden om samspillet mellem finansieringsretten og kreditorretten, og især sikkerhedsrettigheders stilling under insolvensbehandling.
Pensum: 500 sider
ECTS: 10
Dumpeprocent: 19,8
Bonusinfo: Fra næste år bliver faget lagt sammen med sikkerheds- og kreditorrettigheder til et samlet fag på 30 ECTS.

Algebra 1

Fag: Matematik
Eksamensform: Tre timers skriftlig prøve, hvor den studerende viser, at han eller hun kan forklare og anvende begreber som matrixgrupper, homomorfier og isomorfier og Sylows sætninger på konkrete problemstillinger og argumentere med simple abstrakte begreber inden for gruppeteorien.
Pensum: 80 sider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 24,1

Mikroøkonomi 1

Fag: Økonomi
Eksamensform: En af de eksamener, der giver sved på økonomistudiet er anden del af kurset i mikroøkonomi. Eksamen er en tre timers skriftlig opgave uden elektroniske hjælpemidler, der løses på instituttet under opsyn. I opgaven skal den studerende besvare en række spørgsmål og vise, at hun eller han kan inddrage de relevante mikroøkonomiske teorier og modeller med både tekst og geometri. Forudsætningen for at gå til eksamen er, at den studerende har fået godkendt to ud af tre opgaver, som er afleveret i løbet af semestret.
Pensum: 600 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 21,6

Sandsynlighedsregning, dataanalyse og indledende ellære

Fag: Nanoscience
Eksamensform: Fire timers skriftlig prøve med hjælpemidler, hvor den studerende viser, ar han eller hun kan anvende binomialfordelingen, Poisson-fordelingen, normalfordelingen og afgøre, hvilket der er relevant i en given sammenhæng. Desuden skal den studerende kunne beregne det elektriske felt i simple eksempler ved hjælp af Gauss’ sætning samt beregne sammenhængen mellem energi og ladning af en kapacitor.
Pensum: 800 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 38,2

30 minutters mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler, hvor den studerende skal oversætte og analysere Galaterbrevet og hele Første Timotheusbrev fra græsk
Smagsprøve på eksamen i Det Nye Testamentes Eksegese 2

Almen arkæologisk kundskab

Fag: Arkæologi
Eksamensform: Halvanden times fri mundtlig dialog uden hjælpemidler, hvor den studerende skal redegøre for fire valgte emner inden for almen arkæologisk viden. Forud for eksamen har den studerende afleveret fire essays, som tæller 25 % af den samlede karakter. Det forventes, at eleven kan analysere den opgivne litteratur og redegøre for de væsentligste værker.
Pensum: 3.000-4.000 normalsider fordelt på cirka 60 titler
ECTS: 30 ECTS
Dumpeprocent: 12,1
Bonusinfo: Fra efteråret gælder den nye studieordning, der betyder, at faget erstattes af to separate fag med hver sin eksamen.

Sådan gjorde vi

Først spurgte vi de studerende, hvilke eksamener, de frygter mest. Så læste vi fagenes studieordninger for beskrivelse af eksamensformen og krydstjekkede med studielederne. Til sidst tjekkede vi den seneste dumpeprocent på karakterstatistik.stads.ku.dk.

 

Immunologi, basal patologi og basal farmakologi, integreret

Fag: Medicin
Eksamensform: En af dræbereksamenerne på Medicin er den fire timers skriftlige prøve med hjælpemidler, hvor den studerende skal kunne forklare basale principper inden for lægemiddelopdagelse og udvikling samt kende baggrunden for diverse sygdommes opståen og behandling. Den studerende skal desuden kunne redegøre for anvendelsen af immunologiske principper og faktorer (som f.eks. antistoffer, cytokiner, vacciner) i diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme.
Pensum: Ca. 3.000 sider
ECTS: 12,5
Dumpeprocent: 18,9

Det Nye Testamentes Eksegese 2

Fag: Teologi
Eksamensform: 30 minutters mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse med begrænsede hjælpemidler, hvor den studerende skal oversætte og analysere Galaterbrevet og hele Første Timotheusbrev fra græsk. Desuden skal den studerende kunne redegøre for brevenes historiske, litterære og teologiske kontekst. Hvis den studerende har bestået en skriftlig opgave på 6-8 sider inden for bifagsstoffet samt ved aktiv deltagelse (tilstedeværelse i mindst 75 % af afholdte timer) udgår bifagsstoffet af eksamenspensum.
Pensum: 422 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 17,9

Seneste