Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Life tager besparelser i et hug

BUDGET 2011 - Det Biovidenskabelige Fakultet har valgt allerede nu at tilpasse budgettet til samtlige regeringens kendte sparekrav de kommende tre år. Det betyder, at der skal skæres 48 millioner kroner og nedlægges op til 100 stillinger.

Så er den gal igen med økonomien på Det Biovidenskabelige Fakultet, Life.

Denne gang skal fakultetet spare 48 millioner kroner, hvilket kan betyde, at op til 100 stillinger må nedlægges, men det præcise antal kendes dog først i januar.

Ifølge fakultetsdirektør Søren Hartz er 100 stillingsnedlæggelser det absolutte maksimum, da en del er blevet afbødet af det ansættelsesstop, rektor Ralf Hemmingsen indførte i april i år.

Life blev også hårdest ramt af alle fakulteter på Københavns Universitet (KU) ved den seneste sparerunde i januar i år, hvor Life skulle spare 25 millioner kroner og afskedige knap 50 medarbejdere.

Søren Hartz forklarer, at man nu skal skære dybest igen, fordi fakultetsledelsen har besluttet at gennemføre samtlige kendte politiske sparekrav for de kommende tre år på en gang i håb om at undgå yderligere afskedigelsesrunder foreløbigt.

»Vores basisbevilling vil være reduceret med godt 34 millioner kroner i 2013. Vi kan samtidig se af ændringsforslagene til finansloven for 2011, at flere besparelser er på vej. Derudover har vi brug for et beløb til tilbagebetaling af institutternes opsparing i 2010, og så må vi spare op for at skabe luft til omprioriteringer,« siger Søren Hartz.

Opsparing indefrosset

Han begrunder endvidere behovet for at spare op med, at det i en tid med faldende basismidler er nødvendigt at skabe et strategisk råderum for ledelsen. Fakultetet skal blandt andet have penge på kontoen, så det kan bidrage til en del af finansieringen ved laboratorierenoveringer eller til medfinansiering af eksterne bevillinger til større forskningsprojekter.

Desuden indefrøs KU-bestyrelsen fakulteternes opsparinger af hensyn til egenkapitalen omkring jul sidste år. De drejer sig om godt 90 millioner kroner for Life’s vedkommende. De penge kan dermed ikke længere bruges til at afbøde konsekvenserne af pludselige fald i basisbevillingerne, så det er bydende nødvendigt at få opbygget en ny pengebeholdning.

»Bestyrelsen har truffet en beslutning om indefrysning, og det tager vi til efterretning, men det er klart, at vi tidligere havde mulighed for at udligne underskud over årene via opsparingen. Det kan vi ikke længere, hvilket medfører, at den økonomiske opbremsning bliver hårdere,« siger Søren Hartz.

Et af spørgsmålene fra en medarbejder til Life-ledelsen på fakultetets hjemmeside, hvor bekymrede ansatte kan få mere at vide om de kommende nedskæringer, er netop om de store besparelser er prisen for fusionen med KU i 2007.

Men det afviser Søren Hartz. Han slår fast, at besparelserne overvejende ville have været de samme, hvis Life fortsat havde været et selvstændigt universitet.
Fusionen kræver godt nok investeringer i ny it-infrastruktur, og fakultetet er også med til at investere i store byggeprojekter, men det får Life selv gavn af, ligesom fusionen også har skabt nye undervisnings- og uddannelsessamarbejder og har givet fakultetet del i to UNIK-forskningsbevillinger.

Hårdt prøvede ansatte

Bruno Bilde Jørgensen, seniorforsker ved Skov & Landskab på Life og medlem af fakultetets samarbejdsudvalg, mener, at den kommende sparerunde tilsyneladende bliver betydeligt værre end den sidste, hvor ti blev afskediget og i alt 27 blev berørt på hans eget institut.

»Medarbejderne er stadig påvirket heraf og har svært ved mentalt at kapere en ny runde afskedigelser. Men vi må forholde os til virkeligheden og tage det, som det kommer,« siger han.

Også lektor ved Institut for Grundvidenskab og Miljø og AC-fællestillidsrepræsentant på Life Thomas Vils Pedersen oplever, at de ansatte er bekymrede, men de har samtidig forståelse for, at ledelsen er tvunget til at handle.

»Der er en principiel opbakning blandt medarbejderne til at tage det på en gang, så vi undgår at skulle ud i fyringsrunder tre år i træk. Folk går blege rundt på gangene i usikkerhed, og så er det nok bedre at få det overstået,« siger han og tilføjer, at det er op til de tillidsvalgte at sikre, at ledelsen ikke afskediger flere end højst nødvendigt.

»Jeg har indtryk af, at det er den fornemmelse, de ansatte står med på Det Naturvidenskabelige Fakultet, der efter sidste års store afskedigelsesrunde nu forventer at komme ud af 2010 med et overskud,« siger han.

En arbejdsplads

Thomas Vils Pedersen hører ingen tale negativt om fusionen, men mange på Life oplever det centrale ledelsesniveau på KU som ufleksibelt.

»Det er ødelæggende, når fakulteterne på skift må fyre medarbejdere, så jeg savner virkelig, at man ser KU som en samlet arbejdsplads. Jeg siger ikke, at de andre fakulteter skal betale til os, men større fleksibilitet i form af at kunne låne af hinanden eller bruge af egenkapitalen mangler,« siger Thomas Vils Pedersen.

Han tilføjer, at politikerne også burde træde i karakter og hjælpe universiteterne gennem krisen. De kunne for eksempel tage nogle af de mange millioner, der er afsat til nye ph.d.er og i stedet fordele dem som basismidler, som universiteterne selv kan råde over.

»Vi har allerede svært ved at finde egnede ph.d.-studerende, så det er fuldstændig absurd i 2011 at øremærke yderligere 80 millioner kroner til ph.d.-stipendiater samtidig med, at vi skal afskedige medarbejdere,« siger han.

Accept blandt studerende

Naturressource-studerende Andreas Carstensen, der er næstformand for De studerendes Råd på Life, forventer, at uddannelserne vil blive ramt lige så hårdt som sidst.

Et af ledelsens spareforslag er at sløjfe den eksterne censur ved bachelor- og kandidatforsvar, så de studerende må nøjes med en skriftlig udtalelse fra censor ved bedømmelsen af deres projekter.

Desuden er der udsigt til, at der fremover bliver færre valgfrie kurser, og at der igen bliver skåret i antallet af øvelsestimer, som også blev skåret meget ned sidst.

»Der skal flere studerende ind, og der bliver færre ressourcer til undervisningen, så vores uddannelse kan næsten kun blive svagere,« siger Andreas Carstensen.

Alligevel er det hans indtryk, at der er bred enighed blandt de studerende om at acceptere besparelserne, og der er umiddelbart ikke udsigt til demonstrationer eller andre former for protester.

»Traditionen fra tiden som selvstændig landbohøjskole hænger nok ved. Vi har en god dialog med ledelsen, og vi har helt sikkert stor indflydelse på, hvor der skal spares, så vi vil hellere bruge kræfterne på at føre en konstruktiv dialog. Ledelsen på Life er lige så kede af det her, som vi er, så vi skal nok højere op i ledelseshierarkiet, hvis vi skal demonstrere mod nogen,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste