Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Naturvidenskab nedlægger 70 stillinger

Det Naturvidenskabelige Fakultet skal spare 45 millioner kroner og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet cirka 25 millioner kroner i 2009. Afskedigelser kan ikke undgås

Krisen kradser på Københavns Universitet (KU) der forudser et underskud på godt 80 millioner kroner til næste år hvoraf 50 millioner skyldes it-investeringer. Situationen er specielt alvorlig på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) hvor der skal skæres 45 millioner kroner i 2009 i forhold til i år.

Trods besparelsen bliver underskuddet på 30 millioner kroner i 2009. KU’s bestyrelse kræver balance mellem udgifter og indtægter i 2010. Nat-dekan Nils O. Andersen skønner at omkring 70 stillinger må skæres væk, nogenlunde ligeligt fordelt på vip- og tap-området.

»Det sker med stor beklagelse. Institutlederne, samarbejdsudvalgene og jeg vil gøre hvad vi kan for at processen forløber på en ordentlig måde, og at reduktionerne får så milde personalemæssige konsekvenser som muligt,« siger Nils O. Andersen. De berørte institutter er Biologisk Institut, Niels Bohr Institutet, Kemisk Institut, Datalogisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum. Institutlederne beslutter i uge tre hvem der skal afskediges.

Ifølge Nils O. Andersen skyldes de økonomiske problemer blandt andet faldende indtægter fra studieaktiviteter (STÅ). Således faldt optaget i september 2008 med 25 procent fra et stabilt niveau på omkring 1.000 til 750. Den nye ordning hvor en del af midlerne til universiteterne bliver fordelt som en færdiggørelsesbonus, koster også. Derudover oplever fakultetet et fald i de frie basismidler i forhold til det forventede da de nye globaliseringsmidler i høj grad er øremærkede til politisk forudbestemte formål, samt strategiske KU-satsninger.

Brug af reserverne
Bestyrelsen godkendte budgettet på mødet den 3. december efter det havde været præsenteret for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, så medarbejderrepræsentanterne ikke anden udvej end at acceptere nedskæringerne på grundlag af de politisk fastlagte budgetpræmisser.

»Vi luftede så højlydt som vi kunne vores forslag om at trække mere fra egenkapitalen, men det ønskede bestyrelsen ikke. Konsekvensen bliver nu at nogen enten får et tilbud om en frivillig fratrædelsesordning eller en fyreseddel,« siger Poul Erik Krogshave.

KU´s egenkapital er på nuværende tidspunkt på cirka en halv milliard kroner. Bestyrelsen accepterede derimod på forslag fra bestyrelsesmedlem og HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand at afsætte 15 millioner kroner i stedet for ti millioner kroner til frivillig fratrædelse. Desuden får de afskedigede fortrinsret til at komme til samtale ved besættelse af ledige stillinger på andre fakulteter.

Mens det står klart at Nat kommer til at afskedige medarbejdere, var situationen ved redaktionens slutning stadig uafklaret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund). Det har ikke været muligt at få en kommentar fra dekanatet på Sund, men ifølge Ingrid Kryhlmand der også er medlem af fakultetets samarbejdsudvalg (FSU), blev mødet den 4. december aflyst med begrundelsen at administrationen stadig regner på tallene. »Det er mit indtryk at ledelsen gør alt for at undgå at afskedige folk,« siger Ingrid Kryhlmand. Budgettet for 2009 viser at Sund skal spare cirka 25 millioner kroner.

Smertegrænsen nået
Rektor Ralf Hemmingsen mener at bestyrelsen har strakt sig langt i bestræbelserne på at undgå smertefulde besparelser. Der trækkes således samlet næsten 140 millioner kroner fra egenkapitalen i 2008-2009. »Det er ikke forsvarligt at køre videre med så stort et hul i budgettet. Der er en trend mod lavere studenterstrømning til Nat som vi må tilpasse os, og vi har brug for en egenkapital af en vis størrelse i tilfælde af dårlige tider, eller hvis vi skal medfinansiere store forskningsprojekter,« siger Ralf Hemmingsen.

Han tilføjer at man bruger millioner i bestræbelserne på at gennemføre nedskæringerne så smertefrit som muligt. »Nat får lov til at køre med et underskud på 30 millioner kroner i 2009 så overgangen ikke bliver så brat, og fakultetet har tid til at tilpasse sig med henblik på at skabe balance i 2010. Der er også afsat 15 millioner til frivillige fratrædelser; så vi bruger et meget stort beløb på at sikre at processen foregår på en ordentlig måde,« siger rektor.

Sander skyldig
Mattias Jørgensen, formand for Studenterrådet på KU, mener at regeringen repræsenteret ved videnskabsminister Helge Sander har skylden for de økonomiske problemer på Nat. Flere midler bliver øremærket til specifikke forskningsformål, ændrede optagelseskrav koster studerende, og universiteterne skal ansætte flere ph.d.-studerende der ikke har undervisningspligt. Det gør det vanskeligt at få undervisning og forskning til at spille sammen.

»Konsekvensen er at vi studerende får en dårligere undervisning, og det er et problem ministeriet har skabt,« siger han. AC-tillidsrepræsentant og medlem af FSU på Nat Leif Søndergaard er enig i at politikerne bærer det endelige ansvar. »Så vidt jeg er orienteret, skyldes underskuddet en omfordeling af bevillingerne fra ministeriets side. Det virker fuldstændig grotesk at politikerne på den ene side vil opprioritere det naturvidenskabelige område, og vi på den anden side må skære ned, så regeringens politik hænger ikke sammen,« siger han.

Rektor Ralf Hemmingsen mener derimod at det er forkert at give videnskabsministeren skylden for nedskæringerne på Nat selvom KU havde håbet på at globaliseringsmidlerne var blevet fordelt hurtigere.

Undrende politikere
Videnskabsminister Helge Sander mener ikke at det lavere studenteroptag kan betyde at universiteterne får færre penge allerede nu, og at det kan bruges som forklaring på at de må skære ned. »Alt i alt er der kommet flere penge til universiteterne. Der er kommet 600 millioner mere i rene basismidler, så ved nærmere eftertanke tror jeg alle må medgive at de har fået mere,« siger Helge Sander til Dagbladet Information.

Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jesper Langballe, ser gerne en undersøgelse af hele taxametersystemet da det gør universiteternes økonomi sårbare over for faldende studenteroptag. Marianne Jelved, forskningsordfører for De Radikale, forstår heller ikke hvorfor universiteterne varsler store underskud nu på baggrund af sommerens lave optag. Hun ønsker dog en kulegravning af hvilke strukturer og politiske beslutninger der skaber problemer for universiteterne.

clba@adm.ku.dk

Seneste