Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Overblik: Sådan rammer administrationsreform

Sparerunde — Fremtiden for mange af KU's TAP-medarbejdere afgøres med den kommende administrationsreform. I alt skal der spares 300 millioner kroner. 380 årsværk skal nedlægges. Adskillige andre medarbejdere skal placeres i nye enheder.

For mange medarbejdere på Københavns Universitet har den kommende administrationsreform været ventet med tilbageholdt åndedræt.

Den omfattende spareplan medfører, at cirka 380 TAP-årsværk bliver nedlagt, og KU skal spare 300 millioner kroner om året på administrationen.

Fredag 19. april blev ledelsens skitse offentliggjort, og torsdag 25. april skal den til høring i Hovedsamarbejdsudvalget.

Udspillet lægger i grove træk op til, at universitetets administration fremover samles i én fælles enhed, der både skal servicere studerende, medarbejdere og ledere.

Den nye fællesadministration (universitetsadministrationen) samler otte områder under sig: Økonomi, uddannelsesadministration, kommunikation, IT, innovationsadministration, HR, forskningsadministration og bygningsservice.

Der lægges op til, at universitetsadministrationen skal bestå af tre administrationscentre, som foreslås placeret på Frederiksberg/City, Søndre Campus og Nørre Campus, samt otte koncernenheder.

Ud over den fælles universitetsadministration vil der være lokale administrationer, kaldet stabe.

Forvirret? Bare rolig. Uniavisen giver dig her et samlet overblik over ledelsens skitse for administrationsreformen, og hvordan den konkret vil ramme de otte forskellige administrationsområder.

Campus- og bygningsområdet

Ledelsens forslag lægger op til, at området deles mellem en koncernenhed (der skal indeholde 20 procent af medarbejderne på området) og de tre foreslåede campusadministrationer (der skal indeholde de resterende 80 procent af medarbejderne). Alle overordnede opgaver placeres i koncernenheden, mens de mere brugernære opgaver knyttet til drift og vedligehold lægges under de tre administrationscentre.

Bygningsområdet skal årligt spare 40 millioner kroner sammenlignet med i dag, hvilket primært kommer fra nedgang i årsværk. Samlet vil der være 270 ansatte tilknyttet bygningsområdet, når reformen er fuldt indfaset.

Forskningsadministrationen

Medarbejderne på det forskningsadministrative område samles i en koncernenhed (30 procent) samt i de tre administrationscentre (70 procent). Derudover vil nogle få medarbejdere blive placeret i stabe på institut- og fakultetsniveau.

Forskningsområdet skal årligt spare 20 millioner kroner sammenlignet med i dag, hvilket kommer fra nedgang i årsværk. Samlet vil der være knyttet 115 årsværk til området, når reformen er fuldt indfaset.

HR

Fremover skal 30 procent af HR-medarbejderne placeres i en koncernenhed, mens 70 procent skal placeres i de tre administrationscentre.

I sit udspil beskriver ledelsen, at de administrative processer i højere grad end i dag skal digitaliseres, og området skal forenkles, så der fremover vil være mere ensartethed i praksis.

HR-området skal spare for 35 millioner kroner årligt, hvoraf nedgang i årsværk står for 30 millioner. I alt vil der fremover være 220 årsværk tilknyttet området.

Innovationsadministrationen

Ledelsens skitse lægger op til, at alle medarbejdere på området samles i én koncernenhed, der skal omfatte 40 årsværk.

I alt skal området spare fire millioner kroner årligt, hvilket primært sker igennem nedgang i årsværk.

IT

Der skal fremover være knyttet 320 årsværk til området, hvoraf 90 procent placeres i koncernenheden, og de resterende 10 procent placeres i de tre administrationscentre.

Medarbejderne i koncernenheden har ansvaret for KU’s overordnede it-systemer, mens de tre administrationscentre skal tage sig af den brugernære it-support.

Området skal årligt spare 40 millioner kroner, hvoraf nedgang i årsværk står for fem millioner kroner.

Kommunikation

Medarbejdere på kommunikationsområdet skal fremover fordeles på en koncernenhed (70 procent), samt de tre administrationscentre (30 procent).

I alt skal området årligt spare 20 millioner kroner, hvilket primært udgøres af nedgang i årsværk.

En af de foreslåede besparelser er at nedlægge Uniavisens offentlige domæne, og i stedet flytte avisen over på KU’s intranet. Samtidig foreslår ledelsen, at stakomdelingen af de halvårlige fysiske udgivelser af Uniavisen droppes.

Når reformen er fuldt indfaset vil kommunikationsområdet bestå af 110 årsværk.

Uddannelsesadministration

Ledelsen lægger op til, at uddannelsesadministrationen fordeles på en koncernenhed samt i de tre administrationscentre.

Medarbejderne i koncernenheden skal blandt andet tage sig af de opgaver, der vedrører KU’s forhold til samarbejdspartnere, herunder uddannelsespolitiske forhold, mens de tre administrationscentre primært skal henvende sig til de studerende og fagmiljøerne.

Uddannelsesadministrationen vil samlet bestå af 450 årsværk, hvoraf 70 procent skal høre under administrationscentrene, mens 30 procent skal tilknyttes koncernenheden.

Der skal i alt spares 65 millioner kroner på området, som kommer fra nedgang i årsværk.

Økonomi

I alt skal området barberes ned til 250 årsværk, som skal fordeles ligeligt mellem en koncernenhed og de tre administrationscentre.

Koncernenheden skal varetage den overordnede økonomistyring, mens de tre administrationscentre skal stå for den daglige drift på fakultets-, institut- og rektoratniveau.

I skitsen beskriver ledelsen, at økonomistyringen i dag blandt andet bærer præg af forskellige budgetmodeller og mange lokale løsninger, hvilket den nye reform skal gøre op med.

Økonomiområdet skal samlet spare for 50 millioner kroner årligt i form af nedgang i årsværk.

Stabe (’lokale administrationer’)

De nye stabe skal på universitets-, fakultets- og institutniveau understøtte diverse ledelsesopgaver, men de skal være mindre, end tilfældet er i dag. I alt skal de nye stabe udgøres af 350 årsværk, og der skal spares 20 millioner kroner, som udgøres af nedgang i årsværk.

Seneste