Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Uddannelseskvalitet på Jura – Klare forbedringer men også udfordringer

DEBATINDLÆG - Det Juridiske Fakultet er i fuld gang med at forbedre den studieadministrative understøttelse og uddannelseskvaliteten, skriver dekan Jacob Graff Nielsen.

Som læser af Universitetsavisen kan man let få det indtryk, at tingenes tilstand på Jura ikke er for gode.

Under overskriften »hi kendes for ret: Jura skyldig i studierod« fremfører Universitetsavisen en række kritikpunkter mod Det Juridiske Fakultet, herunder blandt andet problemer med kvaliteten af uddannelserne grundet en betinget positiv akkreditering af den juridiske bacheloruddannelse (BA-uddannelsen) samt studieadministrative problemer.

Artiklen er fulgt op af et debatindlæg af formanden for Forenede Jurister, hvor det bl.a. sagligt forklares, at fakultetets udfordringer også skyldes studiefremdriftsreformen samt besparelser.

Professor og formand for bachelorstudienævnet Peter Blume tilbageviser kritikken mod fakultetet i indlægget »Jura: Det roder ikke« efterfulgt af stud.jur. Peter Hugglers fastholdelse af kritikken af den studieadministrative understøttelse i indlægget »Replik til Peter Blume«.

Senest har professor Ulrik Rammeskow-Bang Pedersen i et debatindlæg rettet kritik mod Universitetsavisen for hetz mod Jura.

Men hvordan står det så egentlig til på Jura?

På Jura er der faktisk meget at glæde sig over. Hvis vi ser på de juridiske dimittender, er deres gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal efter dimission – den såkaldte dimittendledighed – den laveste blandt landets jurauddannelser. Dimittendligheden ligger desuden under gennemsnittet for hele det samfundsvidenskabelige område.

Der er derfor stor efterspørgsel efter vores juridiske dimittender, som bidrager med viden til gavn for det danske samfund. Trods udbredelsen af studierelevant arbejde, færdiggør de juridiske studerende deres uddannelse hurtigere og hurtigere. Og på bacheloruddannelsen daler frafaldet, mens der næsten intet frafald er på kandidatuddannelsen.

Det Juridiske Fakultet har, som det første juridiske miljø i Danmark, et Grundforskningscenter om internationale domstole (iCourts), og indtager på bl.a. dette forskningsfelt en stærk international position. I alt har vi ni forskningscentre, som inden for det seneste år har øget deres fokus på at sikre, at forskningen kommer de studerende til gavn.

I år har fakultetet haft glæde og ære af, at professor Morten Broberg er tildelt Carlsbergfondets forskningspris 2016. En dedikeret indsats fra fakultetets forskningsmiljøer har desuden resulteret i, at fakultetets eksterne finansiering i år er øget markant i forhold til de seneste 2 år.

Hvori består problemet?

Fakultetet modtog i 2015 en betinget positiv akkreditering af vores BA-uddannelse. Omdrejningspunktet for akkrediteringsrådets kritik er mangel på en tydelig og strategisk opmærksomhed på, hvordan fakultetet anvender vores mange eksterne undervisere. Den kritik var faktisk velanbragt, og på fakultet har vi gennem det seneste år arbejdet målrettet på at forbedre os.

Universitetsavisen peger i sin kritik af Jura endvidere på udfordringer med den studieadministrative understøttelse. Den kritik er desværre ligeledes korrekt – og kritikken tager vi ganske seriøst. Desværre er sagsbehandlingstiderne pt. for lange i vores studieadministration, og det frustrerer fuldt forståeligt de studerende. Vi arbejder intenst på at reducere sagspuklen, men der er også en række omstændigheder, som tilsammen har betydning for, at sagerne har hobet sig op.

»Desuden samarbejder vi med de studerende i en mere langsigtet styrkelse af vores studieadministration. Målsætningen er en mere tidsvarende og effektiv studieadministrativ understøttelse, der kommunikerer i øjenhøjde med de studerende.«

Hen over sommeren har studieadministrationen skullet implementere den ny aftale om studiefremdriftsreformen på KU på kort tid. Samtidig betyder studiefremdriftsreformen, at rekordmange jurastuderende gennemfører deres uddannelse lige nu, en såkaldt ganske markant ketchupeffekt.

Uddannelsesaktiviteten er altså usædvanligt høj lige nu. I studieåret 2014/2015 havde vi 670 dimittender fra KA-uddannelsen. I studieåret 2015/2016 er antallet 916, dvs. en stigning på mere end 1/3. De senere år er antallet af dispensationsansøgninger endvidere steget markant.

Studieadministrationen har – trods tilførsel af ekstra ressourcer – ikke kunnet følge med de mange dispensationsansøgninger m.v. Dette indebærer, at mange studerende desværre oplever for lang sagsbehandlingstid – også længere end den vejledende sagsbehandlingstid på 6 uger.

Det er ikke godt nok, og vi følger derfor udviklingen dagligt. Vi skal hurtigst muligt have sagsbehandlingstiden ned, og den er reduceret betydeligt den seneste måneds tid. Det har meget høj prioritet på fakultetet.

Desuden samarbejder vi med de studerende i en mere langsigtet styrkelse af vores studieadministration. Målsætningen er en mere tidsvarende og effektiv studieadministrativ understøttelse, der kommunikerer i øjenhøjde med de studerende.

Vi handler på Jura

Lad mig her blot give et par eksempler på såvel store som små ændringer gennem det seneste år, der alle har som mål at sikre og forbedre kvaliteten af vores uddannelser:

1. Undervisningsforpligtelsen for alle videnskabelige medarbejdere er hævet. Der er indført en vejledningsforpligtelse som en del af undervisningsforpligtelsen for at hæve andelen af bachelorprojekter og specialer, som vejledes af videnskabelige medarbejdere.

2. Antallet af individuelle vejledningstimer til bachelorrapporter er øget.

3. Vi har udvidet antallet af de såkaldte holdrepræsentantskabsmøder mellem studerende og fakultetsledelse. Som studerende kan man nu tre gange i løbet af et semester give sine input til ledelsen, som derfor har mulighed for at reagere hurtigere.

Disse ændringer har på ét år bl.a. resulteret i, at andelen af bachelorprojekter, som videnskabelige medarbejdere vejleder, er øget fra ca. 20 procent til mere end 70 procent. Den tilsvarende udvikling for specialer er en stigning fra ca. 40 procent til mere end 65 procent. Denne markante forbedring i forskningsdækningen af undervisningen har kun kunnet gennemføres takket være et enestående engagement fra videnskabelige medarbejdere, administration og stor forståelse og imødekommenhed fra de studerende.
Derudover er følgende gennemført i samme periode:

4. Der er i fællesskab mellem ledelse og studienævn udarbejdet en Statement for forskningsbaseret uddannelse, hvor forskningsbaseret uddannelse ved fakultetet beskrives og fastlægges. I den kan alle læse, hvad vi forstår ved forskningsbaseret uddannelse ved fakultetet.

5. Der er udpeget en uddannelseskoordinator i alle fakultetets ni forskningscentre for at sikre, at den forskning, der foregår i centrene også forankres på uddannelserne, og at de studerende i højere grad end tidligere får kendskab til fakultetets forskning.

6. Der er udarbejdet en politik for anvendelse af videnskabelige medarbejdere og eksterne undervisere til undervisning. Denne politik er efterfølgende udbredt til hele universitetet, således at alle fakulteter skal fastlægge en tilsvarende politik.

7. Der er udstedt funktionsbeskrivelse for fagledere, så faglederes roller og ansvar er tydelige, samt en læringsvision. Læringsvisionen beskriver det læringsmæssige og pædagogiske arbejde ved fakultetet, det styrkede fokus på pædagogisk opkvalificering af alle fakultetets undervisere, samt udvikling og implementering af pædagogiske og didaktiske elementer koblet til den juridiske profession og tradition.

8. Der er iværksat et større analytisk arbejde vedrørende vores studieadministration med fokus på, hvordan vi kan sikre en tidssvarende og effektiv studieadministration. Arbejdet er baseret på en samskabende proces, der bl.a. involverer de studerende og Studenterambassadøren.

Jeg vil opfordre interesserede til at følge vores arbejde på fakultetets hjemmeside.

Vi er nået langt – men vi skal blive endnu bedre

Fakultetet er midt i en omfattende forandringsproces. Der allerede sket mange forbedringer, men arbejdet vil fortsætte også efter, at vi forhåbentlig får en positiv akkreditering.

Vores fokus lige nu er på at forkorte sagsbehandlingstiderne og styrke studieadministrationen generelt. Det skylder vi de studerende. Og vi inviterer alle til at indgå i dialog om, hvordan vi forbedrer den studieadministrative understøttelse af uddannelserne. En dialog, vi fører i mange forskellige fora: Studienævn, Samarbejdsudvalg, Akademisk Råd, Dekanens Studenterforum, Aftagerpanel m.fl.

Jeg er imidlertid stolt over den fælles indsats, om fakultetets medarbejdere allerede har gjort for at styrke fakultetets kerneydelser. Og jeg er stolt over vores studerendes engagement i uddannelsen, der også kommer til udtryk ved ivrig debatlyst i Universitetsavisen.

Der er spændende og nye studentertiltag på vores uddannelser – se eksempelvis artiklen i den engelske version af Universitetsavisen med titlen »Trying to change the culture of law«.

Snart flytter fakultetet til Søndre Campus, og jeg er overbevist om, at det vil indebære en markant forbedring af studiemiljøet – selvom jeg godt ved, at der også er delte meninger om udflytningen. Der må og skal være plads til delte meninger i et akademisk miljø.

Vi er faktisk kommet langt på kort tid takket være engagerede medarbejdere og studerende. Lad os fortsætte den fælles indsats. Så skal vi nok i fællesskab overkomme de udfordringer, som vi har og måtte støde på i fremtiden.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste