Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Ansættes unge forskere på urimelige vilkår?

100 millioner kroner mere end budgetteret har Københavns Universitet brugt på løn til det teknisk-administrative personale i år. De menige medarbejderne afviser at have set noget til pengene og giver de mange projektansættelser uden for den videnskabelige stillingsstruktur skylden

Har det teknisk-administrative personale (tap) fået sig en kæmpe kollektiv lønforhøjelse, eller ansætter ledelsen på Københavns Universitet (KU) forskere som administrative medarbejdere i midlertidige stillinger i stedet for som fastansatte lektorer og adjunkter?

Fordelen skulle være, at de er hurtigere at slippe af med igen, når pengestrømmen til deres forskningsprojekter løber tør.

Medarbejderrepræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) ønsker at få undersøgt spørgsmålet, efter prognosen for årets anden kvartal har vist, at KU har brugt 100 millioner kroner mere end budgetteret på tap-lønninger.

»Vi har som medarbejdere en klar interesse i at få afdækket tallene,« siger Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU.

Han foreslår derfor, at ledelsen tager initiativ til at få undersøgt tallene nærmere, dels fordi tap-faggrupperne ikke har opnået 100 millioner kroner i lønforbedringer, og dels fordi det er en udbredt opfattelse, at der flere steder bliver ansat medarbejdere, der ikke altid har den helt relevante faglige baggrund. Han forventer derfor, at ledelsen er interesseret i at få disse tal klarlagt, efter bestyrelsen på mødet den 15. september efterlyste en opgørelse.

Mange nye projekter

Ifølge budgetredegørelsen omfatter tap-lønningerne også de såkaldte A-tap´er. Det er dels administrativt AC-personale, og dels forskere, som er ansat uden for den videnskabelige stillingsstruktur, og som derfor hverken underviser eller bedømmes som adjunkter eller lektorer.

De ansættes typisk på eksternt finansierede projekter, som der kommer mange nye af for tiden. Det drejer sig for eksempel om det nye proteincenter på Panum, på Copenhagen HIV Programme (CHIP) og på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC).

Hær af løstansatte

Ifølge Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant og HSU-medlem, ønsker medarbejderne konkret at få kortlagt, om der sker en øget ansættelse af medarbejdere inden for stillingskategorien A-tap.

»Vi frygter, at vi er ved at få en hel hærskarer af midlertidigt ansatte forskere, der ryger ud igen, så snart deres kontrakt udløber efter et par år. Jeg ved fra samtaler med unge forskere, at det er en stor belastning for familielivet. Det er ikke sjovt at hoppe fra stilling til stilling og ikke at vide, om du har en indtægt næste år,« siger Leif Søndergaard.

Han undrer sig over, hvorfor en privat virksomhed som Novo Nordisk fastansætter sine forskere, hvis det er så dejligt og præstationsfremmende at være midlertidig ansat.

Isolerede øer

Leif Søndergaard mener, at det havde klædt KU at lave en mere markant personalepolitik på området for at vise, at man er en god ansvarlig arbejdsplads, men det kunne medarbejdersiden ikke komme igennem med, da man forhandlede om de personalepolitiske retningslinjer med ledelsen i foråret.

Han påpeger, at det udover de usikre ansættelsesvilkår også er et problem, at forskerne, der er ansat som A-TAP, ikke skal undervise.

»Vi ønsker ikke, at de nye forskningscentre skal fungere fuldstændig uafhængigt af resten af universitetet. Det er jo meningen, at den nye forskning skal have en afsmittende virkning på undervisningen af de studerende,« siger Leif Søndergaard.

Naturlig forklaring

Spørgsmålet om brugen af A-tap blev drøftet i bestyrelsen på mødet den 15. september og i ledelsesteamet dagen efter. Bestyrelsen vedtog, at KU fra 2011 skal lave en mere præcis opgørelse over brugen af A-tap blandt andet i årsberetningen.

Rektor Ralf Hemmingsen understreger, at KU’s politik vedrørende løst ansatte er kun at benytte denne ansættelsesform, når der kan gives en saglig begrundelse.

»Med hensyn til stigningen i tap-lønsummen ligger en væsentlig del af forklaringen i den positive udvikling i eksterne indtægter, som selvfølgelig indebærer flere arbejdspladser, også for tap. Der er intet mærkeligt i det. KU ønsker ikke at ansætte A-tap i stedet for vip, da det ville stride mod Universitetets formål – forskning og uddannelse. Derimod vil KU selvfølgelig fortsat bruge A-tap til specifikke opgaver, så som ingeniører til drift af kompliceret udstyr og lignende,« siger rektor.

clba@adm.ku.dk

Seneste