Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Institutleder: Vores uddannelse er en succes

Genmæle — Uddannelsen i tværkulturelle studier er en succes, og den er fagligt rettet mod en karriere i erhvervslivet, hvilket understreges af, at Dansk Industri og Dansk Erhverv har været med til at præge den. Det svarer institutleder efter kritik fra tidligere studerende.

Det følgende er institutleder Ingolf Thuesen kommentar til kritikken af uddannelsen i tværkulturelle studier for at mangle relevans for det private arbejdsmarked:

Læs om kritikken i artiklen »Jeg tænkte, fuck det, jeg læser til stærkstrømsingeniør«

Instituttet kan ikke i medierne udtale sig om individuelle studieforløb, holdninger eller efterfølgende karrieremuligheder.

Men vi vil gerne fortælle om forholdene omkring kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, som har udviklet sig til en af instituttets mest succesfulde nyheder gennem de seneste år.

KA-uddannelsen i Tværkulturelle Studier er den af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers (ToRS) kandidatuddannelser, som tiltrækker flest studerende. Tallet har været markant stigende gennem de seneste år.

Samtidig har dimittendarbejdsløsheden været markant faldende og var i de sidste optællinger, 23,5 procent, altså en anelse over KUs grænseværdi22 procent.

Hverken studerende, dimittender eller institut er interesseret i at have en ledighed på 23,5 procent, da det betyder, at mange dygtige dimittender ikke kommer i spil og får lov til at bruge deres store faglighed.

Men hvis den faldende tendens fortsætter, vil uddannelsen næste år være under KUs grænseværdier. Tallene i uddannelseszoom har desværre vist sig at være fejlbehæftede, jf. Assyriologi, og anvendes derfor ikke på ToRS.

ToRS har selv valgt at indføre en dimensionering af uddannelsen, så vi nu højst optager 50 studerende om året. Det er netop af hensyn til arbejdsmarkedet. Det skal her indskydes, at KA-uddannelsen i Kina-studier ikke overskrider grænseværdierne for dimittendarbejdsløshed.

Del af globaliseringsstrategi

I 2009 blev KA-uddannelsen i Tværkulturelle studier på ToRS etableret, som et direkte ønske afspejlet i Anders Fogh Rasmussen-regeringens globaliserings-strategi, erhvervslivets stigende fokus på økonomisk globalisering, outsourcing og nye markeder (fx Kina), samt i de ToRS-studerendes interesser i at bruge deres sprog- og kulturforståelse i praksis.

Uddannelsens idé er således at kombinere et regionalt kendskab (fx i kinesisk kultur, sprog og samfund) med en kulturanalytisk kompetence og et fokus på faglighed i praksis. Som andre uddannelser på ToRS er det en uddannelse med udblik til verden.

At Tværkulturelle Studier har udviklet sig til en succes skyldes, at uddannelsen fra starten af var tænkt som en uddannelse for det brede arbejdsmarked og aldrig som en akademisk-forskningsmæssig uddannelse. Udviklere og undervisere på Tværkulturelle Studier har udvist en usædvanlig evne for relevant innovativ tænkning, når det omhandler at øge kontakten til aftagerne.

Undervisningsudbud svarer til fakultetets krav om 4 timers ugentlig undervisning til 15 ECTS fagelementer. Da et semester er 30 ECTS, får de studerende således 8 timers undervisning om ugen. På BA-delen er kravet 12 timer om ugen.

12 timers undervisning om ugen

I dag undervises der mindst 12 timer ugentlig på Kina-studier (BA). På 1. semester på KA-uddannelsen afspejles dette i forelæsninger tirsdage og torsdage samt undervisning i mindre hold af 12 personer om fredagen. Ud over det faglige kulturanalytiske indhold arbejdes der med udviklingen af kompetencer i tekstdiskussion, tekstforståelse, feedbackpraksis, mundtlig fremstilling og skriftlige færdigheder.

På tredje semester er der fokus på faglighed i praksis, og dette semester er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv

Ingolf Thuesen, institutleder på TORS

På andet semester eksisterer det såkaldte mobilitetsvindue, hvor studerende tager tilvalg enten på danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner (og dermed skaber deres egen unikke faglig profil).

På tredje semester er der fokus på faglighed i praksis, og dette semester er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv, som i det indledende udviklingsarbejde pegede på, at de studerendes fagligheder skulle mere i spil i forhold til konkrete samfundsaktører.

De fleste studerende er derfor på tredje semester direkte knyttet til institutioner i stat/kommune, til virksomheder eller civilsamfundsorganisationer i Danmark eller i udlandet. Dette fokus på faglighed i praksis blev efter nogle år udvidet til innovationssamarbejde med virksomheder og til virksomhedsspecialer.
Dermed blev det muligt for de studerende at etablere en faglig relation til en ekstern part på 60 ECTS i uddannelsens sidste år. For flere studerende er det en mulighed for at skabe det nødvendige jobnetværk inden dimittering. Ganske få studerende forfølger de sidste 60 ECTS med en forskerkarriere for øje, men det er muligt at blive knyttet til forskningsprojekter på dette niveau i uddannelsen.

For at sikre et kontinuerligt fokus på faglig progression og faglighed i praksis så har ToRS indført pit-stop samtaler med studerende samt obligatoriske studieplanssamtaler ved studiestart på KA-uddannelsen.

Endelig skal det understreges af betegnelserne for elementerne i BA Kina-studier i studieordningerne af tekniske grunde hedder Realia A, B og C, nemlig for at opretholde fleksibilitet for de studerende, der så kan vælge kurser inden for eksempelvis moderne samfund, historie eller litteratur. Alle kurser udbydes med en titel og indhold, men det er op til den individuelle studerende at vælge et fokus.

Seneste