Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Thybo forsøgte forgæves at få rektor til at mane fyringsrygter i jorden

Hans Thybo — Nye dokumenter viser, at Thybo forgæves har søgt at få rektor på Københavns Universitet til at erklære, at der ikke findes hemmelige årsager til hans fyring.

Den fyrede professor Hans Thybo har søgt at få offentlighed om, hvorfor han i november 2016 blev afskediget af KU fra en stilling ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet har angivet tre årsager til fyringen. Den første er Thybos angivelige gentagne brug af en privat Gmail-konto til arbejdsformål, og årsag to og tre er i virkeligheden én beskyldning, nemlig at Thybo ved to forskellige lejligheder lagde urimeligt pres på en yngre forsker.

Dette fremgår af Københavns Universitets officielle fyringsdokumenter til Thybo. De er ikke offentligt tilgængelig information, og derfor har dokumenterne alene været refereret i pressen, herunder Uniavisen.

Københavns Universitets begrundelser har vist sig at være diskutable, dels fordi universitetet selv halvt om halvt har trukket Gmail-beskyldningen tilbage i det endelige fyringsbrev til Thybo, dels fordi den yngre forsker til tidsskriftet Nature har erklæret, at Thybo ikke pressede ham urimeligt.

Dansk Magisterforening kalder fyringen uberettiget og fører en sag mod Københavns Universitet, og Thybos advokat Frederik Brocks har oplyst Uniavisen, at næste skridt er en forhandling med Moderniseringsstyrelsen, dvs. staten, ‘engang i februar’.

Hans Thybos krav er fortsat at blive genansat. Og det vil han også kræve, hvis det kommer til en retssag, siger Frederik Brocks.

Frit løb for spekulationer om skjulte fyringsgrunde

Breve, som Uniavisen er kommet i besiddelse af, viser, at Thybo forgæves har bedt Københavns Universitets ledelse om at mane spekulationer om hans exit i jorden. Blandt andet har Weekendavisen citeret en anonym ledelseskilde på Københavns Universitet for en påstand om, at Thybos personalemappe skulle veje over to kilo.

»Jeg foreslår derfor, at du og jeg udarbejder en fælles udtalelse til offentligheden om, at dette er de tre begrundelser, som KU angiver for min afskedigelse.«

Hans Thybo.

12. december 2016 skriver Thybo til rektor Ralf Hemmingsen, at han har til hensigt at offentliggøre samtlige dokumenter i sagen, sådan at Københavns Universitet ikke længere skal føle sig bundet af nogen tavshedspligt, der forhindrer ledelsen i at sige klart, hvorfor Thybo blev fyret.

Thybo skriver også, at »på et forhandlingsmøde mellem DM og KU den 1. december var der enighed om, at KU har angivet tre begrundelser for min afsked, selv om der er forskellig vurdering af de tre forhold, og begrundelse nr. 1 senere er blevet reelt frafaldet af KU.«

Thybo fortsætter, efter en kort gennemgang af de tre fyringsgrunde:

»Jeg foreslår derfor, at du og jeg udarbejder en fælles udtalelse til offentligheden om, at dette er de tre begrundelser, som KU angiver for min afskedigelse.«

Og videre:

»Dette vil løse KU’s problem, at man ikke må udtale sig om konkrete forhold vedrørende min sag, og det vil give offentligheden mulighed for objektivt at vurdere de faktiske forhold og argumenter, der findes omkring min afskedigelse.«

Men Ralf Hemmingsen tager ikke imod Thybos tilbud.

16. december 2016 svarer KU (ved HR-vicedirektør Lisbeth Møller), at »rektor er bekendt med, at der pågår forhandlinger mellem Dansk Magisterforenings advokat Frederik Brocks og KU for at finde en mindelig løsning på sagen, samt at der i den forbindelse er aftalt arbejdsro. KU afventer resultatet heraf.«

Hans Thybo følger 21. december op på Københavns Universitets ikke-svar:

»Kære Ralf, I forlængelse af min henvendelse til dig af 12. december, KU’s kvittering for modtagelse ved vicedirektør for HR Lisbeth Møller, samt det faktum, at KU og DM ikke længere forhandler om en løsning på min sag, vil jeg hermed gentage min opfordring til dig om, at vi udarbejder en fælles udtalelse til offentligheden om de tre begrundelser, som KU har angivet for min afskedigelse.«

23. december svarer Lisbeth Møller igen på vegne af Københavns Universitet Hans Thybo. Endnu engang bliver Thybo hældt ned ad brættet.

»Som arbejdsgiver ønsker vi at afvente resultaterne af en sådan forhandling, før vi kan tage stilling til dit forslag om en fælles udtalelse til offentligheden.«

Lisbeth Møller, vicedirektør for HR på KU.

Lisbeth Møller bekræfter, at Thybo har afvist et forligsforslag fra Københavns Universitet (efter Uniavisens oplysninger et tilbud om en sum penge, men ikke en genansættelse, sådan som Thybo ifølge sin advokat har forlangt).

»Vi er lidt forundrede over din oplysning om, at der ikke længere forhandles. Betyder det, at du ikke længere er repræsenteret ved Dansk Magisterforening? Og at DM som din forhandlingsberettigede organisation ikke agter at kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens parter – dvs. Moderniseringsstyrelsen og DM?

»Som arbejdsgiver ønsker vi at afvente resultaterne af en sådan forhandling, før vi kan tage stilling til dit forslag om en fælles udtalelse til offentligheden.«

Hvad handler spekulationerne om?

Hans Thybo er en anerkendt forsker, men ifølge Uniavisens oplysninger har han været upopulær hos i hvert fald en del af de ansatte på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og det er veldokumenteret i de af sagens akter, som Uniavisen har set, at Thybos forhold til ledelsen påinstituttet i de senere år har været dårligt.

»Man bliver ikke fyret som professor på KU på grund af bagateller.«

Lektor Hans Ravn.

Desuden har et antal af de fastansatte medarbejdere samt instituttets tillidsfolk (inklusiv Dansk Magisterforenings) benyttet sagen om Thybo som anledning til at udsende tillidserklæringer til den selvsamme ledelse, der fyrede ham.

En lektor fra Thybos fakultet, Hans Ravn, har i et debatindlæg i Uniavisen beskyldt Thybo for selv at tilbageholde vigtig information om sin egen fyring. »Man bliver ikke fyret som professor på KU på grund af bagateller,« skriver Ravn.

I Weekendavisen 13. januar citerede journalisten Poul Pilgaard Johnsen en unavngiven ledelseskilde på Københavns Universitet for den oplysning, at KU har den ovenfor omtalte sagsmappe på Thybo, der vejer over to kilo – og altså alle mulige grunde til at ville af med Thybo, som offentligheden blot ikke har fået kendskab til.

Den oplysning fik ifølge ForskerForum Hans Thybos advokat til at true med en injuriesag.

Uniavisen har også hørt tale om en fyldig sagsmappe på Hans Thybo – og vi har søgt og fået aktindsigt i en revisionsrapport, som Københavns Universitet for en halv million kroner fik udarbejdet på en mistanke – der viste sig ubegrundet – om grove uregelmæssigheder i Hans Thybos rejsebilag. Denne rapport må antages at udgøre en del af den omtalte personalemappe.

Folk i Københavns Universitets ledelse har også – ud over det ubekræftede eksempel fra Weekendavisen – givet indtryk af, at der kunne være mere i sagen.

Således har institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Claus Beier i et debatindlæg på Uniavisen.dk skrevet, at medierne har omtalt Hans Thybos sag »i en meget forsimplet og forenklet form, fjernt fra virkeligheden og de lange og grundige overvejelser, samtaler og diskussioner med forskellige ledelseslag og HR, der ligger forud i et langt, grundigt og svært forløb.«

Antydningen af, at der lå mere til grund for fyringen end Thybos brug af en privat Gmail-konto og hans adfærd over for sin postdoc, fik også næring, da rektor Ralf Hemmingsen sidste år skrev, at man ikke kunne blive fyret fra sit arbejde på Københavns Universitet for at bruge Gmail – på trods af, at Københavns Universitet faktisk brugte denne begrundelse i fyringsbrevet til Hans Thybo.

I et brev dateret 13. januar 2017 fra Ralf Hemmingsen til professor Frans Gregersen – der er en af initiativtagerne til en underskriftindsamling til fordel for Hans Thybo, – skriver Hemmingsen, at »som det vil være dig bekendt indgår de konkrete punkter i afskedigelsen i en større sammenhæng.«

Det viser sig altså nu, at Hans Thybo før jul appellerede til Ralf Hemmingsen og bad ham skære igennem og forklare offentligheden, at der ikke findes hidtil ukendte årsager til hans fyring.

Men det har Københavns Universitet ikke gjort.

Bestyrelse forlanger bedre kommunikation fra ledelse

»Vi kan ikke som bestyrelse gå ud og blande os i personalesager.«

Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesformand på KU.

Thybosagen var på dagsordenen, da Københavns Universitets bestyrelse 31. januar holdt møde.

Af en artikel på KU’s intranet fremgår, at »Bestyrelsen er tilfreds med, at rektor nu vil tage initiativ til en bedre planlægning og styring af ledelsens kommunikation i sager som denne.«

Bestyrelsesformanden udtrykker derudover forståelse for rektor og den øvrige ledelses håndtering af sagen.

»Der er en lovgivning og nogle rammer, vi er forpligtede til at overholde. Og vi har et særligt ansvar for vores postdocs og ph.d.er, som er ved at gøre forskerkarriere,« siger Nils Strandberg Pedersen ifølge artiklen.

I en ledsagende video siger Nils Strandberg Pedersen, at en fyring af en professor dog grundlæggende ikke er bestyrelsens bord (selv om to af bestyrelsesmedlemmerne, professor Eske Willerslev og lektor Anja C. Andersen har gjort den til netop det):

»Vi kan ikke som bestyrelse gå ud og blande os i personalesager,« siger han.

 

Seneste