Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU skal være grønnere og mere demokratisk

Mærkesager — Med Et Bæredygtigt Universitet vil vi bidrage til at skabe et fremtidssikret universitet, som arbejder ambitiøst og målrettet på at indtænke menneskelig og miljømæssig bæredygtighed i både forskning, uddannelse og den daglige drift.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Alle underskrivere ses i bunden af indlægget

Vi er en gruppe af forskere bestående af ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, lektorer og professorer på tværs af fag og fakulteter, der stiller op til bestyrelsesvalget på Københavns Universitet under listen Et Bæredygtigt Universitet.

Et bæredygtigt universitet er også et universitet, hvor medarbejdere og studerende trives, og hvor der er plads til forskellighed. Derfor ønsker vi også at sætte fokus på den menneskelige bæredygtighed: Københavns Universitet skal være et sted, hvor alle medarbejdere og studerende føler sig hørt og inkluderet.

Desuden oplever vi et stigende behov for at styrke den akademiske frihed, så Københavns Universitet fortsat kan blive ved med at levere fri og uafhængig forskning, der ikke er styret af eksterne interesser, og hvor forskere føler sig trygge ved at deltage i den offentlige samtale på baggrund af deres forskning.

Bæredygtighed, trivsel og akademisk frihed er i virkeligheden hinandens forudsætninger

LÆS OGSÅ: Nyt grønt forskernetværk: »Vi skal genoverveje vores egen rolle som forskere«

Disse tre mærkesager – bæredygtighed, trivsel og akademisk frihed – er i virkeligheden hinandens forudsætninger. Vi får kun fri og uafhængig forskning, og forskere, som aktivt bidrager til den offentlige debat, hvis vi som universitet skaber trivsel og medindflydelse for alle ansatte og forskere. Og KU kan kun fastholde en legitim stemme i samfundet, hvis vi klart orienterer os imod de økologiske kriser, vi står i.

Bæredygtighed som strategisk ambition

I processen omkring KU’s kommende universitetsstrategi er det blevet tydeligt, at den nuværende bestyrelse ikke har valgt at indskrive bæredygtighed som én af universitetets tre overordnede strategiske ambitioner frem mod 2030. I lyset af de enorme udfordringer Danmark og resten af verden står over for på klima- og miljøområdet, finder vi og flere af vores kollegaer på KU denne udeladelse dybt bekymrende.

Vi mener, at Københavns Universitet har en helt afgørende rolle at spille i samfundets bæredygtige omstilling – både gennem forskning, uddannelse af kandidater med tværvidenskabelige kompetencer og i vores egen drift. Vi ønsker med andre ord, at Københavns Universitet skal være et af fremtidens førende grønne universiteter.

LÆS OGSÅ: Bæredygtighed bør være en strategisk ambition for KU

Noget af det vi vil arbejde for, hvis listen bliver valgt ind i bestyrelsen, er der:

●       At bæredygtighed indskrives som strategisk ambition i universitetets strategi.

●       At der udvikles bæredygtighedsstrategier på fakultets- og institutniveau for både forskning, uddannelse og drift, som er tilpasset den lokale kontekst (for eksempel gennem etableringen af bæredygtighedssamlinger).

●       At der arbejdes strategisk med ‘grøn dannelse’ (på linje med fx ‘digital dannelse’) og afsættes midler til efteruddannelse af undervisere, så bæredygtighedshensyn kan tænkes ind i de enkelte fag på en meningsfuld måde.

●       At universitetet inden udgangen af næste år konkretiserer, hvordan målsætningen om at reducere sit universitetets klimaaftryk med 50 procent frem mod 2030 skal indfries.

Vi vil fokusere på mental sundhed

Hvis Københavns Universitet skal være et grønt universitet i verdensklasse, hvor nye og innovative idéer blomstrer, kræver det, at både medarbejdere og studerende trives og har det godt. Derfor finder vi det bekymrende, at mange af vores kollegaer på både VIP- og TAP-siden giver udtryk for, at de er stressede, overbebyrdede og har svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen.

Mange af vores kollegaer på både VIP- og TAP-siden giver udtryk for, at de er stressede

Samtidig oplever især yngre og korttidsansatte forskere, at deres arbejds- og ansættelsesvilkår påvirker deres mentale sundhed negativt. Noget lignende gør sig gældende blandt de studerende, hvor flere og flere mistrives i en stresset hverdag.

Derfor er noget af det, vi vil arbejde for i bestyrelsen:

●       At der foretages en fyldestgørende kortlægning af trivslen blandt ansatte og studerende, som rækker ud over de nuværende APV-målinger.

●       At der fra ledelsens side arbejdes målrettet på at bekæmpe alle former for diskrimination.

●       At der indkaldes til en række dialogmøder med både VIP, TAP og studerende, hvor man sammen kan definere nogle centrale indsatsområder for at sikre trivsel og arbejdsglæde.

●       At der afsættes midler til strategiske initiativer til at skabe øget trivsel.

Forskere skal kunne forske og ytre sig frit

En stadig større andel af forskningen på KU er finansieret af eksterne midler, hvilket øger behovet for at sikre, at forskningen ikke er styret af eksterne interesser. Nogle af vores kollegaer på SUND er for eksempel bekymrede for, at det i stigende grad er industrien og fondene og ikke forskere selv, der sætter den overordnede retning for forskningen. Ligesom der tidligere har været sager, hvor for eksempel landbrugsindustrien har forsøgt at blande sig i konkrete forskningsprojekter.

Forskningsfrihed handler ikke kun om friheden til at forske uden indblanding, men også om retten til at udtale sig på baggrund af sin forskning. I en nylig DFIR-rapport kom det frem, at mange forskere – især dem der arbejder med kontroversielle emner – er bange for at ytre sig offentligt. Derfor er det helt afgørende, at universitetets ledelse aktivt støtter de forskere, der står frem med afsæt i deres forskning.

LÆS OGSÅ: Ny stor rapport: Demokrati og forskningsfrihed halter på danske universiteter

Noget af det, vi vil arbejde for i bestyrelsen, er derfor:

●       At der kommer øget fokus på at sikre, at eksterne forskningsbevillinger ikke er i modstrid med fri og uafhængig forskning.

●       At der nedsættes en tværgående taskforce, som kan yde støtte til forskere, der deltager i den offentlige debat om kontroversielle emner.

●       At ledelsen melder klart ud, at forskere på Københavns Universitet har en udvidet ret til at ytre sig på baggrund af deres forskning, og at man står værn om denne ret.

●       At der indledes en bredere snak internt på universitetet om, hvad der skal til for at sikre alle aspekter af forskningsfriheden.

Mod et grønnere og mere demokratisk universitet

Vi tror på, at et bedre og mere bæredygtigt universitet bedst skabes ved at fremme den demokratiske medbestemmelse og sikre medarbejdernes indflydelse på universitetets samlede politik.

Vi oplever, at der i øjeblikket er alt for stor afstand mellem ledelse og ansatte

Vi bilder ikke os selv ind, at vi kender løsningen på alle de komplekse udfordringer, som er skitseret ovenfor, eller at de alene kan løses fra bestyrelseslokalet. Men vi er overbeviste om, at dem, der er bedst til at vurdere fordele og ulemper ved eventuelle tiltag, er de ansatte selv. Vi oplever, at der i øjeblikket er alt for stor afstand mellem ledelse og ansatte. Derfor stiller vi også op til bestyrelsesvalget på KU for at sikre større gennemsigtighed omkring det arbejde, der foregår i bestyrelsen.

Ved at stemme på listen Et Bæredygtigt Universitet kan du hjælpe med at forme fremtiden for Københavns Universitet og støtte vores vision for et mere inklusivt og demokratisk universitet. Stem på os, og lad os arbejde sammen for, at Københavns Universitet kan blive ét af fremtidens førende grønne universiteter.

Underskrivere:

Cecilie Friis, adjunkt, SCIENCE
Cecilie Rubow, lektor, HUM
Clara Vandeweerdt, adjunkt, SAMF
Fernando Racimo, lektor, SUND
Frida Hastrup, lektor, HUM
Jens Friis Lund, professor, SCIENCE
Kirstine Lund Christiansen, ph.d., SCIENCE
Mads Ejsing, postdoc, HUM
Michael Borregaard, lektor, SUND
Mikkel Frantzen, lektor, HUM
Miriam Cullen, lektor, JUR
Niklas Olsen, professor, HUM
Rebecca Rutt, lektor, SCIENCE
Sophie Wennerscheid, lektor, HUM
Stig Jensen, lektor, TEO
Søren Beck Nielsen, lektor, HUM

Seneste